Home/Timeregistrering

Blog kategori

Regler om tidsregistrering efter EU-Domstolens afgørelse: Arbejdsgivere pålægges pligt til at registrere arbejdstid

EU-Domstolens dom i sag C-55/18 fastslår pligt til tidsregistrering 

EU-Domstolens afgørelse i sag C-55/18 fastslår, at arbejdsgivere i EU nu er forpligtet til at registrere arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Dette skal sikre en korrekt tidsregistrering af arbejdstiden og skabe et objektivt grundlag for dialogen mellem arbejdsgiver og medarbejder om, hvordan arbejdstiden og opgaverne hænger sammen. Dommen har stor betydning for alle virksomheder i EU og pålægger dem at implementere systemer til tidsregistrering af medarbejdernes arbejdstid.

Det er vigtigt at understrege, at dommen ikke betyder, at der skal føres en detaljeret optælling af hvert enkelt minut, som medarbejderne bruger på arbejdet. I stedet skal arbejdsgiverne sørge for at have et system på plads, der sikrer, at medarbejderne kan registrere deres daglige arbejdstid, herunder hvornår de starter og stopper arbejdet, pauser og overarbejde.

Det betyder også, at arbejdsgiverne skal være i stand til at dokumentere arbejdstiden for hver enkelt medarbejder, hvis de bliver bedt om det af myndighederne. Dette kan have store konsekvenser, hvis arbejdsgiveren ikke kan dokumentere arbejdstiden og dermed ikke overholder lovgivningen, da dette kan føre til bøder og krav om kompensation til medarbejderne.

EU-Domstolens afgørelse er baseret på EUs arbejdstidsdirektiv og EUs charter om grundlæggende rettigheder. Formålet med direktivet er at beskytte arbejdstagerne mod uacceptable arbejdsbetingelser og sikre deres rettigheder til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Direktivet fastsætter også grænser for arbejdstiden og krav til pauser og hviletid for at beskytte medarbejderne mod overarbejde og udbrændthed.

EU-Domstolens afgørelse i sag C-55/18 er baseret på Deutsche Bank-sagen fra 2019, hvor en spansk fagforening krævede et system til tidsregistrering for Deutsche Banks medarbejdere i Spanien. EU-Domstolen fastslog i denne sag, at arbejdsgivere har en pligt til at implementere systemer til tidsregistrering for at sikre en korrekt registrering af medarbejdernes arbejdstid.

For at overholde EU-Domstolens krav om tidsregistrering kan virksomheder bruge forskellige tidsregistreringsværktøjer og apps, herunder EasyTimes projektstyringsværktøj. EasyTimes værktøj gør det nemt for både medarbejdere og ledere at registrere arbejdstiden og få et overblik over projekters tidsforbrug og ressourceanvendelse. Dette kan hjælpe med at undgå overarbejde.

Er det lovpligtigt at tidsregistrere i min virksomhed?

Med EU-Domstolens nye afgørelse i sag C-55/18 er der nu en fastslået pligt for arbejdsgivere til at registrere arbejdstid for deres ansatte. Dette betyder, at alle virksomheder i EU skal have et system på plads, der sikrer korrekt og pålidelig registrering af deres ansattes arbejdstid.

Det er vigtigt at påpege, at kravet om tidsregistrering ikke er nyt i sig selv. EUs Arbejdstidsdirektiv, som blev vedtaget i 2003, kræver allerede, at medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere får mindst 11 timers hvile i løbet af hver 24-timers periode og mindst 24 timers uafbrudt hvile pr. uge. Direktivet fastlægger også, at arbejdstagere ikke må arbejde mere end 48 timer pr. uge i gennemsnit over en 4-måneders periode.

Men med EU-Domstolens afgørelse er kravene om tidsregistrering blevet skærpet. Nu er det ikke længere tilstrækkeligt at have et system, der blot sikrer overholdelse af Arbejdstidsdirektivet. Det er nu også et krav at have et system, der kan registrere alle arbejdstimer, både almindelige arbejdstimer og eventuelt overarbejde.

Det er derfor nødvendigt for alle arbejdsgivere at sætte sig ind i kravene og sikre, at de overholder EU-Domstolens afgørelse. Dette kan gøres ved at implementere en pålidelig tidsregistreringsløsning, som EasyTime tilbyder med sin tidsregistreringsapp til håndværkere og andre fag. Ved at registrere arbejdstid korrekt og pålideligt, kan arbejdsgivere undgå bøder og potentielle retssager, samtidig med at de sikrer, at deres ansatte får den korrekte betaling for deres arbejde.

Arbejdstidsdirektivet og EU-chartret sikrer rettigheder for arbejdstagere

Arbejdstidsdirektivet og EU-chartret er to centrale juridiske dokumenter, der sikrer arbejdstagernes rettigheder i EU. Arbejdstidsdirektivet fastsætter de grundlæggende arbejdstidsregler, som arbejdsgivere skal overholde, herunder maksimal arbejdstid, minimums hvileperioder og ugentlig fridag. EU-chartret om grundlæggende rettigheder fastsætter ligeledes nogle grundlæggende rettigheder for arbejdstagere, herunder retten til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, retten til rimelige arbejdsbetingelser og retten til at organisere sig i fagforeninger og forhandle kollektivt.

Denne afgørelse betyder, at arbejdsgivere i EU nu er forpligtet til at registrere arbejdstiden for deres ansatte. Dette kan være en udfordring for nogle arbejdsgivere, især dem, der har mange ansatte eller flere arbejdssteder. Heldigvis er der tidsregistreringsapps som EasyTime, der kan hjælpe med at lette processen og sikre, at alle arbejdstimer registreres korrekt og pålideligt.

 

Hvad er 11 timers reglen indenfor tidsregistrering?

11-timers reglen er en regel, der er fastsat i arbejdstidsdirektivet og kræver, at arbejdsgivere skal sikre, at deres medarbejdere har mindst 11 timers hvile inden for en periode på 24 timer. Det betyder, at hvis en medarbejder arbejder mere end 12 timer i en enkelt dag, skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderen får mindst 11 timers hvile inden næste vagt. Reglen er indført for at sikre, at medarbejderne får tilstrækkelig hvile og tid til at genoprette deres kræfter mellem vagterne, og for at minimere risikoen for ulykker og skader på arbejdspladsen.

11-timers reglen er relevant i forbindelse med tidsregistrering, da det er vigtigt for arbejdsgiveren at sikre, at medarbejderne ikke arbejder mere end 12 timer i træk uden tilstrækkelig hvile. Hvis en virksomhed har en tidsregistreringsapp som EasyTime, kan det være nemt at registrere medarbejdernes arbejdstid og sikre overholdelse af 11-timers reglen. Med EasyTimes tidsregistreringsapp kan medarbejderne nemt registrere deres arbejdstid og arbejdsgiveren kan nemt overvåge og sikre overholdelse af 11-timers reglen.

Hvad er 48 timers reglen inden for tidsregistrering?

48-timers reglen refererer til den maksimale arbejdstid, som en medarbejder kan pålægges at arbejde i en uge ifølge arbejdstidsdirektivet. Ifølge direktivet må medarbejderne ikke arbejde mere end 48 timer i løbet af en uge, medmindre der er truffet en særlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om anden arbejdstid.

Det er vigtigt at bemærke, at 48-timers reglen omfatter al samlet arbejdstid, inklusive overarbejde og arbejde for flere arbejdsgivere. Hvis en medarbejder allerede arbejder fuldtid for en arbejdsgiver, kan de ikke pålægges yderligere arbejde, som vil føre til en samlet arbejdstid på mere end 48 timer om ugen, medmindre der er indgået en aftale om det.

En tidsregistreringsapp som EasyTime kan hjælpe arbejdsgivere med at overvåge og kontrollere overholdelsen af 48-timers reglen. Ved at registrere medarbejdernes arbejdstid og overvåge deres samlede arbejdstid kan arbejdsgiveren sikre, at de ikke pålægger medarbejderne mere arbejde end det, der er tilladt ifølge loven. Med EasyTime kan arbejdsgivere også let overvåge medarbejdernes timer for at sikre, at de ikke arbejder mere end 48 timer om ugen.

Deutsche Bank-sagen: Spansk fagforening krævede system til tidsregistrering

I Deutsche Bank-sagen krævede en spansk fagforening, Comisiones Obreras (CCOO), at Deutsche Bank skulle implementere et system til tidsregistrering for deres ansatte i Spanien. Fagforeningen mente, at manglen på et sådant system gjorde det svært at overvåge, om de ansatte overholdt deres kontraktmæssige arbejdstider og deres ret til pauser.

Sagen blev anlagt i 2015 og endte med at blive henvist til EU-Domstolen, som afgjorde sagen i sin dom i C-55/18. Domstolen fastslog, at arbejdsgivere er forpligtede til at implementere et system, der registrerer antallet af arbejdstimer for deres ansatte. Dette skyldes, at sådanne systemer er nødvendige for at sikre beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Domstolen påpegede, at en effektiv tidsregistrering kan bidrage til at forebygge arbejdsrelaterede risici, såsom sundhedsproblemer, stress og udbrændthed, der kan opstå, hvis en medarbejder arbejder for meget uden tilstrækkelig hvile og pauser. Tidsregistrering kan også hjælpe med at sikre, at medarbejderne får betaling for deres faktiske arbejdstid, herunder overarbejde.

Deutsche Bank-sagen viser, at kravet om tidsregistrering ikke kun gælder for virksomheder i håndværks- og produktionssektoren, men også for andre typer virksomheder og industrier. Dette understreger vigtigheden af at have et effektivt system til tidsregistrering, der kan hjælpe med at sikre overholdelse af arbejdstidsdirektivet og EU-chartret. EasyTimes tidsregistreringsapp kan hjælpe med at opfylde disse krav og sikre, at arbejdstagernes rettigheder beskyttes, samtidig med at virksomheder overholder lovgivningen.

Det er nemt at overholde EU-Domstolens krav med EasyTimes projektstyringsværktøj

Med EU-Domstolens nye dom i sag C-55/18, der fastslår arbejdsgiveres pligt til at registrere arbejdstid, kan EasyTimes tidsregistreringsapp og projektstyringsværktøj være en let og effektiv løsning for virksomheder, der skal overholde kravene. Med EasyTime kan arbejdsgiverne nemt registrere deres medarbejderes arbejdstid og overvåge deres hviletid for at sikre overholdelse af arbejdstidsdirektivet og EU-chartret om grundlæggende rettigheder for arbejdstagere.

EasyTimes projektstyringsværktøj kan også hjælpe virksomheder med at planlægge deres arbejdsopgaver og undgå overarbejde. Ved at tildele opgaver og deadlines til medarbejderne kan arbejdsgiverne bedre fordele arbejdsbyrden og undgå situationer, hvor medarbejderne skal arbejde ekstra timer for at nå deadline.

Med EasyTimes tidsregistreringsapp og projektstyringsværktøj kan virksomheder nemt overholde EU-Domstolens krav og sikre, at deres medarbejdere har tilstrækkelig hviletid og arbejder inden for de fastsatte grænser for arbejdstid. Dette kan ikke kun forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel, men også minimere risikoen for ulykker og skader på arbejdspladsen, hvilket kan have en positiv effekt på virksomhedens bundlinje og omdømme.

Hvordan EasyTimes værktøj kan hjælpe dig med at registrere arbejdstid og undgå overarbejde

EasyTimes tidsregistreringsapp kan hjælpe virksomheder med at overholde EU-Domstolens krav om tidsregistrering og undgå overarbejde. Appen er specielt udviklet til håndværkere og andre brancher, hvor medarbejderne er ude på forskellige opgaver hele dagen, og hvor det kan være svært at holde styr på arbejdstiden.

Med EasyTimes app kan medarbejderne nemt registrere deres arbejdstid via deres smartphone. De kan også registrere pauser og skifte mellem forskellige opgaver, så det bliver lettere for virksomheden at holde styr på deres arbejdstid og sikre, at de får tilstrækkelig hvile og pauser i løbet af dagen.

EasyTimes tidsregistreringsapp er også integreret med projektstyringsværktøjet, så virksomheden kan følge med i projektets fremgang og planlægge arbejdstiden for medarbejderne. Medarbejderne kan nemt se deres opgaver for dagen og registrere deres arbejdstid på forskellige opgaver og projekter.

På denne måde kan EasyTimes værktøj hjælpe virksomheder med at undgå overarbejde, da de kan planlægge arbejdstiden mere effektivt og sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig hvile og pauser i løbet af dagen. Virksomheder kan også nemt holde styr på overtid og sikre, at medarbejderne bliver kompenseret korrekt i henhold til lovgivningen.

Alt i alt er EasyTimes tidsregistreringsapp og projektstyringsværktøj en effektiv måde for virksomheder at overholde EU-Domstolens krav om tidsregistrering og samtidig optimere arbejdsprocesserne og undgå overarbejde.

Hjælp til lovpligtig tidsregistrering

Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl om, hvordan du bedst kan overholde kravene til lovpligtig tidsregistrering i din virksomhed, kan EasyTime hjælpe dig. EasyTime tilbyder ikke kun en effektiv tidsregistreringsapp, men også hjælp til at implementere systemet.

EasyTime kan hjælpe dig med at tilpasse tidsregistreringen til din virksomheds behov og sikre, at du opfylder kravene til registrering af arbejdstid og hviletid. EasyTimes tidsregistreringsapp er nem at bruge og giver dig som arbejdsgiver et overblik over medarbejdernes arbejdstid og eventuelle overarbejdstimer.

EasyTime kan også hjælpe dig med at undgå overarbejde og sikre, at dine medarbejdere får tilstrækkelig hvile mellem vagterne. Dette kan være med til at øge medarbejdernes trivsel og mindske risikoen for ulykker og skader på arbejdspladsen.

Ved at vælge EasyTime som din partner i tidsregistrering kan du være sikker på at overholde de gældende love og regler, samtidig med at du optimerer arbejdsprocesserne i din virksomhed. EasyTime tilbyder en effektiv og brugervenlig tidsregistreringsapp, der kan hjælpe dig med at spare tid og undgå administrative fejl i forbindelse med tidsregistrering.

Nem tidsregistrering til min virksomhed 

Det er vigtigt at have en pålidelig og nem tidsregistreringsløsning på plads. Hvis din virksomhed ikke allerede har en tidsregistreringsapp eller et system på plads til at registrere medarbejdernes arbejdstid, kan det være en god idé at se nærmere på EasyTime.

EasyTime er en tidsregistreringsapp, der er specielt designet til håndværkere og små virksomheder. Appen gør det nemt for medarbejderne at registrere deres arbejdstid ved hjælp af deres smartphone eller tablet, og samtidig giver det virksomheden et effektivt værktøj til at overvåge medarbejdernes arbejdstid og sikre overholdelse af de nye krav fra EU-Domstolen.

Med EasyTime kan virksomheden nemt oprette projekter og tildele opgaver til medarbejderne. Medarbejderne kan derefter registrere deres tid på hver enkelt opgave og projekt, og virksomheden kan nemt overvåge tidsforbruget og sikre, at medarbejderne overholder reglerne omkring maksimal arbejdstid og hviletid.

EasyTime er også et godt værktøj til at undgå overarbejde og sikre, at medarbejderne får tilstrækkelig hvile mellem vagterne. Med appens integrerede planlægningsværktøj kan virksomheden nemt planlægge medarbejdernes vagter og sikre, at de ikke bliver overbelastet af for mange opgaver på én gang.

Endelig er EasyTime også en fleksibel løsning, der kan tilpasses virksomhedens behov og arbejdsrutiner. Appen kan tilpasses til forskellige brancher og arbejdsgange, og den kan integreres med andre systemer og værktøjer, som virksomheden allerede anvender.

Så hvis din virksomhed ikke allerede har en pålidelig tidsregistreringsløsning på plads, kan det være en god idé at se nærmere på EasyTime, og få en gratis introduktion. Appen er nem at bruge, effektiv og kan hjælpe din virksomhed med at overholde de nye krav fra EU-Domstolen og samtidig optimere arbejdsprocesserne og undgå overarbejde.

Få en gratis introduktion i dag her: Få en gratis demonstration

Sådan opnår du effektiv timeregistrering med EasyTimes tidsregistreringsapp

Fra enkel komme- og gå tid, til projektstyring med flere aktiviteter er bliver lettere end nogensinde før, med EasyTimes timeregistreringsværktøj

Effektiv timeregistrering er vigtig for enhver virksomhed, men det kan også være en tidskrævende og besværlig proces. Hos EasyTime har vi udviklet en tidsregistreringsapp, der gør det nemt for dig og din virksomhed at holde styr på tidsforbruget på projekter og opgaver. Vores app er fleksibel og kan tilpasses dine specifikke behov, og den indholder mange funktioner, der kan hjælpe med at optimere din projektstyring og øge indtjeningen og kundetilfredsheden. EasyTime er den perfekte tidsregistreringsapp til at administrere projektplanlægning.

EasyTimes tidsregistreringsapp: Derfor er det det perfekte administrationsværktøj til projektplanlægning

Effektiv timeregistrering er en nødvendighed for virksomheder i dagens travle arbejdsmiljø. Med EasyTimes tidsregistreringsapp kan du nemt holde styr på dine medarbejderes timer og sikre, at du betaler dem korrekt.

EasyTimes app er intuitiv og brugervenlig, og den giver dig mulighed for at oprette projekter og tildele medarbejdere til hvert projekt. Appen inkluderer også et stopur, som gør det nemt for medarbejderne at registrere deres tid, også når de arbejder på projekter udenfor virksomheden.

En af de største fordele ved EasyTimes tidsregistreringsapp er dens rapporteringsfunktion. Appen giver dig mulighed for at oprette detaljerede rapporter over medarbejdernes timer, projektaktiviteter og mange andre ting, der er relevant for projektplanlægning. Disse rapporter kan vises i Excel eller PDF og bruges til fakturering eller lønadministration.

Hvis du vil have en effektiv timeregistrering, der sparer tid og penge, er EasyTimes tidsregistreringsapp et godt valg. Med dens brugervenlige grænseflade og avancerede funktioner er det det perfekte værktøj til at optimere din virksomheds projektstyring. 

Hvordan EasyTimes repeterende planlægning kan øge din virksomheds indtjening og kundetilfredshed

Repetitiv planlægning kan være en udfordring for mange virksomheder, især når der er flere opgaver, der gentages regelmæssigt. Men med EasyTimes tidsregistreringsapp kan du nemt og effektivt administrere gentagne opgaver og sikre, at dine kunder altid får den service, de har brug for. El-installatører, gartnere, håndværkere, produktions- og industrivirksomheder og mange andre brancher drager fordel af denne funktion.

Med EasyTimes repeterende planlægning kan du opsætte gentagne opgaver efter dine kunders valg. F.eks. kan en el-installatør planlægge serviceeftersyn til at blive gentaget efter en bestemt periode, eller en rengøringsvirksomhed kan planlægge rengøring af kontorer i et bestemt interval. Dette vil ikke kun gøre det lettere for dig at administrere gentagne opgaver, men det vil også øge din virksomheds indtjening og kundetilfredshed, da dine kunder vil få regelmæssig og pålidelig service.

EasyTimes tidsregistreringsapp er velegnet til en bred vifte af virksomheder og brancher, herunder håndværkere, glarmestre, it-konsulentvirksomheder, malermestre, maskinsnedkere, miljøkonsulenter, smedemestre og mange andre. Ved at bruge EasyTimes repeterende planlægningsfunktion vil du kunne forbedre din virksomheds produktivitet og samtidig øge kundetilfredsheden. Så hvorfor ikke prøve EasyTimes tidsregistreringsapp i dag og se, hvordan den kan forbedre din virksomheds arbejdsprocesser?

Optimér din virksomheds tidsregistrering med EasyTimes tidsregistreringsfunktion

Når det kommer til tidsregistrering, er det vigtigt at have en pålidelig og nem måde at gøre det på. Det er her, EasyTimes tidsregistreringsfunktion kommer ind i billedet. Med denne funktion kan din virksomhed:

  • Få en nøjagtig registrering af medarbejdernes arbejdstid
  • Effektivisere faktureringen af kunderne
  • Skabe et bedre overblik over projekter og opgaver
  • Optimere planlægningen af ressourcer

Det betyder, at du kan spare både tid og penge, samtidig med at du kan få bedre kontrol over din virksomheds tidsregistrering. Det er også vigtigt at nævne, at EasyTimes tidsregistreringsfunktion er integreret med mange andre funktioner i appen, såsom planlægning, fakturering og projektstyring.

Ved at implementere EasyTimes tidsregistreringsfunktion kan din virksomhed opnå en mere effektiv og optimeret tidsregistrering, som kan øge produktiviteten og indtjeningen. Med denne løsning kan du også forbedre kundetilfredsheden, da du kan tilbyde mere nøjagtige fakturaer og bedre planlægning af ressourcer.

Husk, at jo mere effektivt din virksomhed kan registrere og administrere arbejdstiden, jo mere tid og penge kan du spare, samtidig med at du kan øge din virksomheds produktivitet og vækst.

EasyTimes tidsregistreringsapp til håndværkere vs. konkurrenter: Hvilke projektstyringsløsninger og tidsregistrerings apps er bedst egnet til din virksomhed?

EasyTime-systemet tilbyder en række forskellige funktioner, der kan gøre det nemmere for både ledere og medarbejdere at holde styr på tidsregistrering, projektplanlægning og kørselsregistrering. Her er en kort oversigt over nogle af de mange funktioner, som EasyTime tilbyder:

  1. Tidsregistrering: Denne funktion gør det nemt for medarbejdere at registrere deres tid brugt på forskellige opgaver og projekter. Det sparer virksomheden for en masse papirarbejde og hjælper med at holde styr på, hvor meget tid der bliver brugt på hvert enkelt projekt.
  2. Kørselsregistrering: Med denne funktion kan medarbejdere nemt registrere alle de kilometer, de kører i forbindelse med deres arbejde. Det gør det nemmere for virksomheden at holde styr på kørselsomkostningerne og sikrer, at alle kilometer bliver korrekt registreret.
  3. Gantt-planlægning: Denne funktion giver virksomheden et overblik over alle de opgaver, der skal løses, og hvem der skal løse dem. Det gør det nemt at planlægge arbejdsdagen og sikrer, at alle opgaver bliver løst i tide.
  4. Maskintidsregistrering: Denne funktion gør det nemt for virksomheden at holde styr på, hvor meget deres maskiner bliver brugt. Det kan være en stor fordel, hvis virksomheden lejer maskiner ud, eller hvis de har serviceaftaler, der kræver, at de holder styr på, hvor meget maskinerne bliver brugt.
  5. Kvalitetssikring: Med denne funktion kan virksomheden nemt følge op på kvaliteten af det arbejde, der bliver udført. Funktionen gør det muligt at tage billeder og tilføje notater til hvert enkelt projekt, hvilket kan være en stor hjælp netop i forbindelse med kvalitetssikring.
  6. Integration med andre systemer: EasyTime-systemet kan integreres med en række andre systemer, herunder EG.dk Visual, Uniconta, E-conomic, Microsoft NAV og Business Central. Det betyder, at alle data kan overføres direkte til virksomhedens regnskabs program, hvilket kan spare en masse tid i forbindelse med bogføring og regnskab.

EasyTime tilbyder altså en række forskellige funktioner, der kan hjælpe virksomheden med at optimere deres arbejdsprocesser og spare megen tid på administrative opgaver.

Få en gratis introduktion i dag her: https://easytime.com/da/faa-en-gratis-demonstration/

Go to Top